Producten
Speciaal

algemene leveringsvoorwaarden


Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle bestellingen en aankopen vanaf 1 januari 2018, en gedeponeerd bij de kamer van koophandel.
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 5a - De prijs
Artikel 5b - Betaling
Artikel 6 - Herroepingsrecht levende natuurproducten zoals bomen, struiken en planten
Artikel 7 - Garantieregeling en bepaling
Artikel 8 – Klachten
Artikel 9 - aansprakelijkheid

Artikel 1 - Definities
Consument: de persoon die niet handelt voor doeleinden die in verband staan met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
Ondernemer: Lingepalm
Product: aanbod van de ondernemer op de webshop

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Lingepalm
Mr. M. Beekmanstraat 5
4147BK Asperen
E-mail adres: info@lingepalm.nl
KvK-nummer: 11070419
BTW-identificatienummer: NL189226067B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en elke andere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
Voordat er een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument op afstand gesloten zal worden, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan wordt door de ondernemer aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn en op verzoek van de consument zullen de algemene voorwaarden zo snel mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Voordat er een overeenkomst elektronisch tussen de ondernemer en de consument op afstand gesloten zal worden, worden de algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een product tijdelijke voorwaarden bevat wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
De producten bevatten een nauwkeurige omschrijving van het item dat verkocht wordt. Als de ondernemer afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen gebruikt bij een groenproduct dienen deze ter aanduiding en binden de ondernemer niet. Omdat het natuurproducten zijn kunnen kleuren, maten en vormen van geleverde producten gedeeltelijk afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Ook de seizoensinvloeden kunnen producten laten afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Dit geeft de consument niet het recht om zijn bestelling te annuleren.

Artikel 5 - De overeenkomst
De gegevens die tijdens de overeenkomst van de consument door de ondernemer opgenomen worden, worden enkel door de ondernemer gebruikt. De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Artikel 5a - De prijs
De genoemde prijzen zijn inclusief een BTW percentage van 21% voor niet-levende producten en een BTW percentage van 6% voor levende natuurproducten. Leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 
Indien er een aanbod is voor een bepaalde periode wordt de prijs tijdens die periode niet gewijzigd met uitzondering van BTW-tarief wijzigingen.
 
Artikel 5b - Betaling
Betaling kan gedaan worden met de diensten die tijdens het bestelproces worden aangeboden. 
De order zal niet verzonden worden voordat aan de betalingsplicht is voldaan, tenzij anders afgesproken.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht levende natuurproducten zoals bomen, struiken en planten
De consument heeft niet de mogelijkheid om bij aankoop van bomen, struiken, planten en soortgelijke natuurproducten zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.
De consument kan de geleverde bomen, struiken, planten en soortgelijke natuurproducten niet retourneren tenzij er met bevestiging van de ondernemer duidelijk sprake is van een beschadiging. Hierin zal de ondernemer beslissen wie er verantwoordelijk is voor deze beschadiging. De ondernemer zelf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van een product na levering.

Artikel 7 - Garantieregeling en bepaling
Omdat er natuurproducten worden aangeboden kunnen deze in kleuren, maten en vormen afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Ook seizoensinvloeden spelen hier hun rol in. Bij ontevredenheid en beroep op de garantieregeling zal de ondernemer in overleg met de betreffende consument zoeken naar een passende oplossing, bijvoorbeeld het vervangen van het product door een nieuw soortgelijk product. De ondernemer dient in staat te worden gesteld het beroep op de garantieregeling te controleren. Dit kan gedaan worden door retournering van het product op kosten van de consument. 
Als de consument beroep doet op de garantieregeling dient de consument zorg gedragen te hebben voor een goede verzorging van het product, waaronder valt; de verzorgingstips, de bestrijding van ongedierte en plantenziekten, de keuze van de juiste standplaats voor de ondergrond en de inval van het zonlicht.

Artikel 8 - Klachten
Zichtbare beschadigingen van geleverde producten die duidelijk niet het gevolg zijn van behandeling van de plant door de consument, dienen direct na constatering binnen 48 uur na ontvangst gemeld te worden bij de ondernemer.
Klachten wat betreft de levering van de producten dienen binnen 48 uur gemeld te worden aan de ondernemer.
Klachten aan een gedeelte van de levering geeft de consument niet het recht om de gehele overeenkomst te annuleren. De ondernemer dienst in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

Artikel 9 – aansprakelijkheid
Lingepalm sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is. de eventuele aansprakelijkheid van Lingepalm zal het totaal bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en trouw, is Lingepalm niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook,direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. in ieder geval is Lingepalm niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, is Lingepalm gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.